Prekiu pirkimo-  pardavimo internetinėje parduotuveje Trumai.lt taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės,jas patvirtinusPirkėjui(susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio"Susipažinau su Trumai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku"),yra šalims privalomas teisinis dokumentas,kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos,prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka,šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Trumai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti,pataisyti ar papildyti Taisykles.Apie bet kokius pakeitimus,pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo Trumai.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu,kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

1.3 Internetinėje parduotuvėje Trumai.lt prekyba vykdoma tik "Pristatymas" skyriuje nurodytose vietovėse.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento,kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį,paspaudžia nuoroda "Apmokėti".

2.2. Trumai.lt nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį.Laikoma,kad Trumai.lt patvirtina užsakymą nuo momento,kai pradeda jį vykdyti.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Trumai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas negali grąžinti prekių šiais atvejais:

3.2.1. maisto prekių,jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudoti terminas;

3.2.2. prekių,kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes,įskaitant greit gendančius produktus.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1.Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys,jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3.Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų.Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis,jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas,naudodamasis Trumai.lt internetine parduotuve,įsipareigoja laikytis šių Taisyklių,bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Jei Pirkėjas,prekių pristatymo metu,be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes,Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

5. Pardavėjo teisės

5.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus,Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms,Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėju anuliuoti jo užsakymą,jeigu Pirkėjas,pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus,nesumoka už prekes per 2(dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Trumai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šioseTaisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją,nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje,išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus.

7. Apmokėjimo tvarka,prekių kainos ir terminai

7.1 Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.1.1.Apmokėjimas banko pavedimu-tai išankstinis apmokėjimas,kai Pirkėjas,atsispausdinęs užsąkyma ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių,ar tiesiog pasinaudoję internetinės bankininkystės sistema,perveda pinigus į Trumai.lt banko sąskaitą.

 7.1.2 Apmokėjimais grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu-Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (priėmimo) metu.

7.2 Atsiskaitydamas 7.1.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu,Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.Minėtaisiais  atvejais,tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.Prekių pristatymas

8.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais,kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių,o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

8.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju,kai jis prekių pats priimti negali,o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis,Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4.Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente,laikoma,kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

8.5. Tuo atveju,kai pirkėjas,remdamasis šiomis Taisyklėmis,atsisako pirkimo pardavimo sutarties,jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą,jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.Atsakomybė

9.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų,Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2 Pirkėjas atsako už veiksmus,atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.3 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.Jei Trumai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo,prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis,Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais,kai nuostoliai kyla dėl to,jog Pirkėjas,neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,nesusipažino siu šiomis Taisyklėmis,nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių,įstaigų,organizacijų ar asmenų tinklapius,Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą,tų tinklapių neprižiurį,nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai,kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.